tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

vigourous waving of the arms chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?