tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

vintage park chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?