tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
person who talk more on the internet (i.e. Facebook, twitter) than they do in reality
John: (in real life) did u see that car crash?
Lisa: (tweetes @john) who didn't see that car crash?
John: ur such a virtual person
viết bởi thefreespirit 10 Tháng tư, 2011