tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Bright, Brightly Colored, Striking
The dress was a vivid color.
viết bởi Nerd21 06 Tháng tư, 2009
 
2.
A woman so hot, she could be an A-list porn star (reference Vivid Girls).
Did you see that bird? She is fit. Where?...oh yeah, she's vivid.
viết bởi blitzMono 01 Tháng hai, 2009
 
3.
. . . hey what does vivid mean?

. . . it means like hardcore or something

... hardcore?;. . . oh okay
viết bởi VivaLaBrandi 12 Tháng tám, 2008