tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The orgasmic emotion you get while driving your Chevy Volt.
I just had a voltgasm on my drive into work.
viết bởi VoltG 30 Tháng tám, 2013