tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A ninja who engages in Voyeurism
Did you get that snapchat looking down that girls shirt from B-rice?

Dude hes a freaking voyeurinja.
viết bởi b-rice421 17 Tháng mười, 2013