tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The abreviation of the spanish saying "vete pa' la pinga"
which means 'Go fuck yourself' or 'go kill your self'
Meli: gaby ew your so ugly
Gaby: no i'm not, vplp !
Meli: :O
viết bởi @gabylaufsyou 15 Tháng mười, 2012