tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
This is used when something is shocking!
he was wearing a big pink bunny outfit! "waaar"
viết bởi Rear of the Year 12 Tháng tám, 2006