tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A girl who is of the asian decent
Last night I went to the club and saw a fine ass wae wae.
viết bởi wiggs74 02 Tháng tám, 2010