tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
slag for "vagina wax"

pronounced: wa-gee
girl 1: im getting a 'wagy' this weekend

girl 2: shit gud luck its going 2 hurt babe!
viết bởi BAABE++++ 26 Tháng tám, 2008