tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

wake up sms chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?