tìm từ bất kỳ, như là bias:

wanting to get boned chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?