tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
carribean word for "whats goin on"
yo kye wapen tonight
viết bởi Lightning Magg 09 Tháng năm, 2005