tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

war-party crazy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?