tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When someone sits on your lap to lay a nice big fart in it.
Jim: Yo Dan, I was feelin on my girl last night and all of a sudden she gives me a warm front!
Dan: Nah man! That's FOUL!
viết bởi Indigo Kitti 11 Tháng tư, 2005