tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
big fag, wih huge tits, usually eats his enemies, likes to use gay words like "hank"
Yo man that guy is gay hes a wasey shah!
viết bởi Jimmy Jimmy 07 Tháng năm, 2004