tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
It's a word I say alot, you can't use it! only me! mwahaha!!!!
Me: "WASHASHA!!!" *runs crystal over with lawnmower*
Crystal : "HEY!!!"
viết bởi CrazyStace 07 Tháng một, 2004