tìm từ bất kỳ, như là spook:

water cooler conversation chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?