tìm từ bất kỳ, như là bae:

we gendernise each other all the time, assuming a guy can't do a girl's job, and a girl can't do a guy's job chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?