tìm từ bất kỳ, như là cunt:

we're both right chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?