tìm từ bất kỳ, như là wcw:

we're done chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?