Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:

weapons of mass destruction; chemical chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?