tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
easy, very easy, comfortable, to be simple, weakly
The English test was weeksauce.
The English test was easy.
viết bởi Holden Hamm 05 Tháng mười, 2006