tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
1.) Gnome
2.) Man fucker
Look at that wood gnome in the frontyard.
viết bởi Anonymous 02 Tháng tư, 2003