tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang term, meaning "obviously".
Person A. So rockets go fast then?
Person B. Well duh
viết bởi Anionis 22 Tháng mười, 2006