Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

well endowed(antonym) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?