tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
German slang for a diabetes-riddled homeless man with homoerotic tendencies.
If I walk home that way, I'm gonna get accosted by the Wellenstrummelzentrierung.
viết bởi PlasticJesus 13 Tháng chín, 2013