tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An extremely foolish hero, capable of doing close to nothing
Guy 1: It's a bird
Guy 2: It's a plane!
Guy 3: Nope, it's just wenguman ):
viết bởi Ganja Jones 12 Tháng mười hai, 2012