Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:

western ny chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?