tìm từ bất kỳ, như là cunt:

wetting babys head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?