tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

what else shopuld i write chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?