tìm từ bất kỳ, như là kappa:

what ever the activity your doing is chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?