tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

what happened to my hair? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?