tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A greeting. Equivalent to "Hi! What are you doing?" or "What's up?"
Kim: Hi Ben
Ben: what ho Kim
viết bởi Endoalir 24 Tháng hai, 2008
62 3