tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
meaning what have you been up to basically
"a be whats really hood my nig?","aint shitt nig chillen what hood wit chu."
viết bởi evaaa 18 Tháng một, 2008