tìm từ bất kỳ, như là thot:

what man enjoys the most chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?