tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
What you say after you cut someone's wrists. Vertically.
What now, ho:
"Took out my knife. I cut him. I cut his wrists. Vertically. Then I said, 'What now... ho.'"
viết bởi thatblowschunks 03 Tháng mười, 2010