tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Listening to my parents answer the telephone made me think they were really asking me "what the fuck you want now bitch."
viết bởi toiletmouth 04 Tháng chín, 2010