tìm từ bất kỳ, như là wyd:

what you know about dat chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?