Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

what your mother doesnt know chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?