tìm từ bất kỳ, như là bae:

whatchoo talkin' 'bout willis? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?