tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a filler for an unknown name. See who-di-do.
oh that kid... whatzis name.
viết bởi Ryan Skipow 14 Tháng năm, 2005