tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Exclamation, proclaimed exasperation, in the process of doing something fun.
Wheefuck! Wait, no we dont...
viết bởi yothsothgoth 27 Tháng hai, 2005