tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
my name ish wheelsh, and i go shuper fasht, shuper shpeed, in my shuper mushtang


kid: Hey wheelsh, whashup?

wheelsh: Guysh, Shtop making fun of the way i shpeak!!
viết bởi gongo1276 17 Tháng một, 2009