tìm từ bất kỳ, như là sounding:

when mass of ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?