tìm từ bất kỳ, như là hipster:

when victory is close and near at hand, and then complete failure results chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?