tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

where did her ass go? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?