tìm từ bất kỳ, như là swag:

where the gnarly people rolll chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?