Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:

whip out dick chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?