tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When your breath smells like week old stank pussy.
Man were you eatin that sheilas cause you have bad whippet breaves!!!
viết bởi witcan 27 Tháng tám, 2006